100% Helderheid – Eigenaarschap

Blog | 19-10-2020

“Wat van ons is, is van niemand”

“We moeten er harder aan trekken met elkaar anders krijgen we het dit kwartaal niet voor elkaar!”

Iedereen knikt. We zijn het er allemaal mee eens. Blij dat het nu ook eens gezegd wordt!

De teammeeting wordt afgerond en we gaan weer verder.

Anders dan we deden? Waarschijnlijk niet.

Herken je dat? Het is heel verleidelijk het met elkaar eens te zijn over wat er aan de hand is en moet gebeuren – en het daarbij te laten. Zo ontspringen we allemaal de dans. Maar verandert er niets …

 


Eigenaarschap 

“Own it”, is het credo binnen sommige Amerikaanse bedrijven. Maar wat wordt nu bedoeld met eigenaarschap?

Accountability Ladder – van de schuld geven naar zorgen dat het voor elkaar komt

De term refereert aan het gevoel van eigenaarschap dat we kunnen creëren en beleven, ook als het niet over een tastbaar bezit gaat.

De Engelse term voor eigenaarschap is accountability. Het is het tegenovergestelde van wegduiken, excuses maken en anderen de schuld geven.

Eigenaarschap is een een top 5 thema voor managers en bestuurders.  Onderzoek van de American Management Association wijst uit dat gemiddeld een kwart van de medewerkers liever wegduiken.

Accountability Ladder

Hoe ziet er nu uit? Kijk eens naar de Accountability Ladder hiernaast.

Op de onderste trede zie je “Unaware or Unconscious”, teamleden die geen idee hebben dat er iets speelt dat aandacht verdient. Vervolgens kom je bij “Blaming”, anderen de schuld geven. En zo kom je uiteindelijk bij “Make it Happen”, collegae die zorgen dat het voor elkaar komt.

Mensen in die laatste categorie vinden het knap lastig om te gaan met teamleden die gedrag lager op die ladder vertonen. Maar ze gaan gelukkig voor het resultaat en zijn vaak bereid anderen daarin mee te nemen.

Nu werk steeds meer teamwerk wordt, is het kweken van eigenaarschap belangrijker dan ooit. Want als de resultaten van jouw team sterk afhangen van samenwerking tussen de leden, dan is de mate van eigenaarschap van ieder individueel teamlid bepalend voor de prestaties van jouw team.

 


Helderheid, van groot naar klein

Hoe duidelijker je maakt wat je met elkaar wilt bereiken – en wat ieders bijdrage daarin is – hoe eenvoudiger en leuker het wordt voor iedereen. Want iedereen wil bijdragen, je hoeft elkaar alleen maar in staat te stellen én eigenaarschap te stimuleren.

We onderscheiden drie niveaus van helderheid:

  1. Helderheid over de identiteit van de organisatie;
  2. Helderheid over de korte termijn teamdoelen;
  3. Helderheid over ieders bijdrage.

Als je aan de slag wilt met identiteit, lees dan dit artikel: Zo kom je tot 100% Helderheid op jouw Bedrijfsidentiteit

En als je helderheid op teamdoelen wilt verhogen, lees dan deze tips: 100% Helderheid op jouw Teamdoelen 

We beperken ons hier tot helderheid op individuele bijdragen. Hieronder vind je een praktisch stappenplan om tot die helderheid te komen.

 


1. Heldere Teamdoelen

Korte termijn doelen voor de organisatie – KPI Targets – zijn een geweldige start. Ze geven richting en focus. Zodra de KPI Targets zijn bepaald, nodig je de Teams uit om aan de slag te gaan. Je vraagt ze hun bijdrage aan de doelen zo concreet mogelijk te maken.

Zet de volgende stappen met jouw team:

1.1 Bekijk Organisatie Doelen, KPI’s en Targets

Neem de tijd om met jouw teamleden te spreken over de Organisatie Doelen. Wat zijn de prioriteiten voor het komende of lopende jaar? Wat moet er bereikt worden? Wat is de bedoeling? En, als dat niet helder genoeg is, vraag je om verduidelijking bij het MT.

1.2 Benoem de teambijdrage

Bedenk wat je met jouw Team de komende periode en periodes kunt doen om bij te dragen aan die Organisatie Doelen.

1.3 Benoem Team Initiatieven

Beschrijf die bijdragen zo specifiek als mogelijk in Team-Initiatieven, projecten met een kop en een staart.

1.4 Stem af

Presenteer jullie bijdragen aan het MT en eventueel andere teams. Zo bereik je maximale afstemming.

 


2. Heldere Initiatieven

Je kunt Team Initiatieven het beste vergelijken met projecten: Een samenhangende set activiteiten met een kop en staart, bedoeld om een specifiek eindresultaat op te leveren. Ze geven het team duiding wat je de komende periode voor elkaar wilt krijgen, meestal naast de dagelijkse taken.

Zet de volgende stappen met jouw team om tot heldere Initiatieven te komen:

2.1 Bekijk de afgestemde Initiatieven

Bekijk het resultaat van de afstemming uit stap 1.4.

Welke Initiatieven hebben jullie bedacht? Welke uitkomsten moeten die Initiatieven opleveren?

2.2 Maak afspraken

Besprek ieder afzonderlijk initiatief en werk het goed uit.

Maak afspraken met de teamleden over hoe je het werk verdeelt (Resultaat Afspraken).

Maak  afspraken en hoe je met elkaar samenwerkt aan/in de realisatie (Gedrags Afspraken).

 


3. Heldere Afspraken

Per initiatief maak je afspraken met de teamleden. We onderkennen twee soorten afspraken:

Resultaatafspraken: die gaan over het Wat – Wie levert Welke bijdrage per Wanneer?

Gedragsafspraken: over het Hoe – Hoe gaan we samenwerken om dit resultaat te leveren?

Resultaatafspraken

Een Resultaatafspraak is een afspraak waarin een collega zich verbindt om een specifiek resultaat per een bepaalde datum te leveren. De optelsom van die Resultaatafspraken leidt tot een geslaagd Team Initiatief..

Vergelijk Resultaatafspraken met mijlpalen, opleverpunten. Teamleden verbinden zich aan het leveren van een concrete bijdrage per een bepaalde datum. De optelsom van die bijdragen moet natuurlijk leiden tot de gewenste uitkomst van dat Initiatief.

Zo kom je tot de juiste Resultaatafspraken:

3.1 Maak een opsomming van opleverpunten

Bekijk het Team Initiatief en de gewenste uitkomst met elkaar. Maak een opsomming van de meest belangrijke mijlpalen, opleverpunten om tot die bijdrage te komen.

3.2 Benoem eigenaren

Maak elke mijlpaal specifiek. Benoem een eigenaar en opleverdatum bij elke mijlpaal.

Let op: je plant geen Taken maar Resultaten. En om die Resultaten op tijd te leveren zou je – als eigenaar van zo’n afspraak die natuurlijk in Taken kunnen opdelen.

Gedragsafspraken

Je kent de uitspraak vast wel: “Als je blijft doen wat je deed, krijg je wat je altijd kreeg.” Andersom gesteld: Als je nieuwe resultaten wilt bereiken, moet je nieuwe dingen gaan doen. Of bestaande dingen anders gaan doen.

Gedragsafspraken maak je om de manier waarop jullie de komende periode samenwerken specifiek te maken: Hoe gaan jullie met elkaar samenwerken om de beoogde bijdrage van jullie Team Initiatief succesvol te leveren?

Zo kom je tot de juiste Gedragsafspraken:

3.3 Benoem faalkansen

Bespreek de gewenste uitkomst van het Team Initiatief met elkaar. Verduidelijk de uitkomst en leg die vast.

Bespreek met elkaar om welke redenen het Team Initiatief niet zou kunnen slagen. Focus daarbij op jullie gedrag.

Zet die faalkansen op een rij. Denk bijvoorbeeld aan: We komen afspraken niet na, We hebben geen tijd vanwege de werkdruk, Andere teams leveren hun bijdrage niet op tijd.

3.4 Benoem jullie top 3 faalkansen

Benoem de belangrijkste faalkansen in jullie teamgedrag en kies er maximaal 3.

3.5 Benoem welke gedrag je juist wél gaat vertonen

Maak voor elke faalkans een zo specifiek mogelijke, positief geformuleerde beschrijving.

Beschrijf welk – waarneembaar, filmbaar – gedrag jullie juist wél gaan vertonen om het betreffende initiatief te doen slagen.

 


Zero Distancing

Als jouw team verspreid werkt, weegt helderheid extra zwaar. Je ziet elkaar minder, dat vraagt een groter vertrouwen in en op elkaars bijdrage.

Geef daarom – in een “iedereen werkt vanuit huis” scenario – meer aandacht dan ooit aan helderheid.

En zodra je die helderheid met elkaar te pakken hebt, blij je heel dicht bij elkaar in de uitvoering. Zero distancing.

Daarmee doelen we op het elkaar goed betrekken bij het realiseren van de doelen. Denk aan teamleden die wekelijks inchecken met elkaar, voortgang delen, hulpvragen bespreken. Je beklimt de berg met elkaar, en je blijft bij elkaar in de buurt. Op zero distance. Zonder elkaar op de huid te zitten. Veilig dichtbij.

Met die helderheid, maak je maximaal gebruik van jouw Tijd en Talent. Zo krijg je met elkaar veel meer voor elkaar.

Maandelijks nieuws ontvangen?